POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Prowadzenie lekcji języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich

projekty » Nauka języka - podstawa integracji » Prowadzenie lekcji języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich

Obok prezentujemy przydatne w nauce polskiego materiały dydaktyczne dla nauczycieli dostępne na polskim rynku>>>>>

 

Lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie, ul. Mieszka I nr 7:

 

Zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Czeczenii odbywały się w czterech grupach w okresie od lutego 2012r. do końca grudnia 2012r. Na lekcje dodatkowe mogli uczęszczać uczniowie klas 0 – 3 SP, 4-6 SP oraz Gimnazjum. Dla każdej z grup przeznaczono jedną godzinę zajęć tygodniowo.

 

Nauczyciele przygotowujący zajęcia starali się je dostosować do aktualnych potrzeb uczniów.

 

W przypadku młodszych grup większość czasu poświęcono na pomoc dzieciom, które uczęszczają do polskiej szkoły dopiero od września 2011r. Zajęcia miały na celu wyrównanie poziomu w grupach. Uczniowie, którzy kontynuują naukę w naszej szkole, zdobywali nowe wiadomości i utrwalali już poznane.

 

Lekcje dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum miały głównie charakter ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poszerzali zasób słownictwa i doskonalili wypowiedzi ustne na różne tematy, przede wszystkim związane z życiem codziennym.

 

Nauczyciele zwracali uwagę na poprawność wypowiedzi. Część lekcji poświęcono także na doskonalenie różnych form wypowiedzi pisemnych, takich jak: opis, opowiadanie, charakterystyka. Uczniowie poznawali i utrwalali wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego.

 

Na zajęcia uczęszczali uczniowie z klas I-III, jak również uczniowie z klasy IV-VI. Lekcje głównie obejmowały zagadnienia edukacyjne dotyczące:

 1. poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich,
 2. znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drodze do i ze szkoły,
 3. prawa i obowiązki ucznia w polskiej szkole,
 4. agresja i trudności adaptacyjne z jakimi borykają się uczniowie w środowisku szkolnym,
 5. jak radzić sobie z trudnościami adaptacyjnymi,
 6. umiejętności korzystania z rozkładu jazdy transportem,
 7. nauka polskiego alfabetu,
 8. liczę i przeliczam polskie pieniądze,
 9. doskonalenie techniki czytania,
 10. doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem,
 11. doskonalenie techniki pisania,
 12. doskonalenie pisania ze zrozumieniem,
 13. przygotowanie do testu sześcioklasistów na zakończenie edukacji w sz. podst.
 14. Przygotowanie do testu trzecioklasistów.

 

Frekwencja na lekcjach wynosiła –śr.91,7%, średnio uczęszczało 21 uczniów. Uczniowie na lekcje przychodzili chętnie, aktywnie brali udział w zajęciach. Szczególnie lubili lekcje podczas, których pracowali na programach komputerowych np. „ Klik” oraz z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Anna Milewska

 

*******************

 

Lekcje języka polskiego jako obcego prowadzone w Zespole Szkół w Coniewie:

 

Lekcje nauki języka polskiego jako obcego odbywały się przeważnie raz w tygodniu i trwały godzinę. W zajęciach uczestniczyli uchodźcy z klasy czwartej szkoły podstawowej. Wśród podejmowanych działań edukacyjnych przeważały ćwiczenia poszerzające zasób polskiego słownictwa, a także nauka pisania i czytania.

 

Celem nauczyciela było przede wszystkim ułatwienie uczniom funkcjonowania w grupie rówieśniczej poprzez zminimalizowanie bariery językowej a także przyswajania wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Szkoła nie oferuje uczniom obcokrajowcom tego typu zajęć, dlatego też te realizowane w ramach projektu „Nauka języka – podstawa integracji” są szczególnie pożądane. Aktywność uczniów daje się zauważyć podczas nauki przez wspólną zabawę, dlatego też wskazane są wszelkie pomoce dydaktyczne takie jak przybory szkolne, filmy i książki, najlepiej dwujęzyczne, integrujące uchodźców z dziećmi polskimi.

 

Zasadne jest też zwiększenie liczby godzin języka polskiego, zwłaszcza obecnie, ponieważ w ostatnim czasie przybyło uczniów , którzy są w Polsce bardzo krótko i mają poważne problemy z funkcjonowaniem w szkole ze względu na zupełną nieznajomość języka. Uczniowie, którzy dotychczas uczęszczają na zajęcia regularnie stają się bardziej kontaktowi, łatwiej przyswajają wiedzę i chętniej pracują na lekcjach.

 

Anna Zawadzka

 


Zajęcia są prowadzone w ramach realizacji projektu Fundacji Obywatelska Perspektywa „Nauka języka – podstawa integracji”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Budżet Państwa.