POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

NOWEFIO 2021-2022 dla Fundacji Obywatelska Perspektywa

co słychać » NOWEFIO 2021-2022 dla Fundacji Obywatelska Perspektywa

Głównym celem jest aktywizacja obywatelska na rzecz wspólnego dobra w obszarze skutecznej integracji społeczności cudzoziemskiej z uwzględnieniem minimalizacji problemów, jakie pojawiły się w związku z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. W szczególności w zakresie wzmocnienia procesu reintegracji uczniów z doświadczeniem migracji ze społecznością szkolną i lokalną poprzez intensyfikację działań włączających określone grupy docelowe projektu w proces edukacyjny, poprawę ich kondycji psychicznej, działań włączających społecznie rodziców i młodsze rodzeństwo, intensyfikację działań na rzecz włączania się w działalność wolontaryjną możliwie wszystkich uczniów Szkoły oraz wsparcie merytoryczne kadry nauczycielskiej, w okresie od 01.07.2021r. do 30.11.2022 r.

 

Projekt skierowany jest do 70 uczniów z doświadczeniem migracji, w tym mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku, pozostałych 580 uczniów, 45 matek uczniów cudzoziemskich i 30 nauczycieli, pedagogów, reedukatorów chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe w obszarze pracy z uczniami z doświadczeniem migracji i pracy w szkolnym środowisku wielokulturowym.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

  • Zajęcia pozalekcyjne pt. Poznajemy Polskę, skierowane do 70 uczniów z doświadczeniem migracji, podczas których będą pogłębiać znajomość języka polskiego w połączeniu z poznawaniem polskich tradycji, kultury, obyczajów i zwyczajów oraz zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów dla ok. 70 uczniów cudzoziemskich uczących się w SP 26 w Białymstoku.
  • Trening umiejętności społecznych - metoda terapii umożliwiająca zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalająca na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym, dla 70 uczniów z doświadczeniem migracji ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.
  • Warsztaty integracyjne dla 650 uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku, ułatwiające dzieciom harmonijne funkcjonowanie w wielokulturowej szkole, promowanie idei wolontariatu na rzecz najbliższego otoczenia i osób potrzebujących, a także zwiększenie wiedzy dzieci cudzoziemskich nt. polskich tradycji i kultury, a także prawa obowiązującego w Polsce.
  • Zajęcia rozwijające aktywności obywatelskie uczniów pt. „Otwieraj się na potrzeby ludzi i środowiska“ dla 180 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26, służące stworzeniu warunków umożliwiających wzrost aktywności obywatelskiej uczestników i budowanie aktywności wolontariackiej oraz proekologicznej.
  • Warsztaty animacyjne w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, dla 70 dzieci, służące wzmacnianiu procesu integracji i wychodzeniu z kryzysu związanego z negatywnymi skutkami społecznymi pandemii Covid-19.
  • Warsztaty “Polskie wzory” w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku,, dla 45 kobiet, matek uczniów SP nr 26, służące integracji połączonej z działaniami artystycznymi. Celem warsztatów jest wsparcie włączenia matek w życie szkolnej wspólnoty,
  • Kursy dla nauczycieli “Jak pracować z cudzoziemcami”, z zakresu doskonalenia zawodowego, przeznaczone dla 30 nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, reedukatorów oraz osób pracujących dydaktycznie z cudzoziemcami. Celem kursów jest kompleksowe przygotowanie uczestników kursów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji.
  • Publikacja w wersji elektronicznej pt. Wolontariusz w akcji – uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej, która jest odpowiedzią na nasilającą się w obecnej sytuacji epidemiologicznej i po zniesieniu obostrzeń, potrzebę tworzenia w polskich szkołach przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej, a w szczególności aktywności wolontaryjnej.

 

Zapraszamy na nasz profil FB, gdzie zamieszczamy relację z realizacji projektu.

 

Projekt pt. Szkoła aktywnej integracji, dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 - 2030,  (nr umowy 379/III/2021) 

dofinansowanie: 149 660zł

Całkowita wartość: 149 660zł

  • icowolontariusz w akcji.pdf, Katarzyna Szostak-Król Wolontariusz w akcji. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej