POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Aktywny Białystok

projekty » Aktywny Białystok

W terminie od 01.06.2018r, do 30.06.2019r. Fundacja Obywatelska Perspektywa realizować będzie nowy projekt pt. Aktywny Białystok. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości obywatelskiej na temat polskiej kultury, języka, zwyczajów, religii i tradycji dla około 80 uczniów z doświadczeniem migracyjnym i ich rodziców oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli Polski wśród około 800 uczniów polskich, ich rodziców oraz nauczycieli i pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 26 i nr 4 w Białymstoku.

 

Działania:

 

1. Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego, które obejmują 3 moduły zajęć i odbywać się będą na terenie ośrodka dla cudzoziemców zlokalizowanego w mieście Białymstoku oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 i nr 4. Skierowane są do polskich i cudzoziemskich rodziców, łącznie 200 osób.

 

MODUŁ I: zajęcia dot. umiejętności obywatelskich - rodziców lub opiekunów prawnych - mieszkańców ośrodka dla Cudzoziemców lub rodziców uczniów z doświadczeniem migracji mieszkających poza ośrodkiem na terenie Białegostoku.

 

MODUŁ II - warsztaty dla kobiet „Polskie wzory”. Warsztaty zostały zaplanowane w taki sposób, żeby mieszkanki ośrodka mogły poznać aktywności polskich kobiet – warsztaty kulinarne oparte na polskiej kuchni z uwzględnieniem zasad religii do które należą kobiety (np. w przypadku muzułmanek ominiemy potrawy z wieprzowiny, chociaż wyjaśnimy ich miejsce w polskiej kuchni), warsztaty arystyczne itp.

 

MODUŁ III - wspólne aktywności polskich i cudzoziemskich rodziców w zakresie obchodzenia ważnych w Polsce świąt państwowych, lokalnych, kościelnych, szkolnych – np. warsztaty kulinarne, artystyczne itp. 

 

2. Wydanie poradnika pt. Aktywny Obywatel - Życie w Polsce, w języku rosyjskim mówiącego o zasadach życia w Polsce, podstawowych przepisach regulujących życie publiczne, funkcjonowaniu polskich instytucji i społeczeństwa, polskiego rynku pracy, a także przybliżających polskie tradycje, zwyczaje, religię i kulturę, których znajomość jest konieczna do aktywniejszego zaangażowania w przestrzeni publicznej i obywatelskiej.

 

3. Akademia małego Obywatela Polski, która obejmuje zajęcia z edukacji obywatelskiej w formie IV modułów zajęć dla 900 uczniów z SP nr 26 i SP nr 4.

 

MODUŁ I – pt. „Poznaj i działaj – rozwój aktywności obywatelskiej uczniów” Odbiorcy: działanie skierowane do uczniów polskich i cudzoziemskich w wieku 10-13 lat, zainteresowanych rozwojem aktywności obywatelskiej.

 

MODUŁ II - Warsztaty dla uczniów polskich i cudzoziemskich pt "Jestem obywatelem". 

MODUŁ III - zajęcia dla dzieci cudzoziemskich pt. „Poznajemy Polskę”. Zajęcia pozalekcyjne dla cudzoziemców, na których uczestnicy będą pogłębiać znajomość języka w połączeniu z poznawaniem polskich tradycji, kultury, obyczajów i zwyczajów.

 

Moduł IV - zajęcia poświęcone polskim zwyczajom połączone z artystycznym aspektem. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

 

4. Kurs dla nauczycieli z miasta Białystok pt. Jak uczyć języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem polskiej kultury, tradycji i religii, przygotowujący do pracy z dziećmi cudzoziemskimi zwłaszcza w zakresie nauki języka polskiego.