Newsletter

Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Projekty i materiały dla cudzoziemców

 


 

Cała rodzina w Polsce

Animowany film edukacyjny dla migrantów o procedurze łączenia rodzin przygotowany zostal przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W przystępny i zabawny sposób przedstawia kolejne kroki, jakie cudzoziemiec/cudzoziemka musi podjąć, aby sprowadzić do Polski swoją rodzinę. 


 

Przewodnik dla pracujących w Polsce cudzoziemców

Stwarzyszenie Interwencji Prawnej poleca przewodnik dla cudzoziemców pracujących w Polsce. Zawiera on praktyczne wskazówki dla tych, którzy zamierzają podjąć pracę, umowy o pracę i umowy cywilno-prawne oraz informacje dla osób bez praw pobytu w Polsce.


Program przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców

Projekt Fundacji Ocalenie skupia się na przeciwdziałaniu dyskryminacji cudzoziemców wkontaktach z funkcjonariuszami, pracownikami i wolontariuszami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Jeston skierowany do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, oraz cudzoziemców narażonych na dyskryminację, bądź samych ofiar dyskryminacji.


Jestem mamą w Polsce - publikacja

Publikacja dla mam-migrantek, zarówno oczekujących dziecka, jak tych, które niedawno urodziły. Broszura opisuje przebieg ciąży, rozwój dziecka, typowe zmiany w samopoczuciu mamy, ale też informacje ważne dla osoby, która oczekuje na dziecko będąc w innym kraju.


Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim

Projekt ma za zadanie zbadanie procesu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym na przykładzie województwa małopolskiego, w tym określenie sytuacji i potrzeb w zakresie powyższego procesu na poziomie lokalnym, jak również w ramach uogólnienia zaproponowanie dobrych praktyk i rekomendacji odnoszących się do problematyki integracji cudzoziemców w Polsce. 


Materiały przygotowane przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. Przebywanie na terytorium obcego państwa wiąże się z licznymi obowiązkami, poczynając od spełnienia wymogów przy legalnym przekroczeniu granicy, poprzez uzyskanie zgody na pobyt, zameldowanie aż po terminowe przedłużanie wizy. Polskie prawo gwarantuje jednocześnie cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, często równe obywatelom polskim. Znajomość praw i obowiązków może znacznie ułatwić pobyt cudzoziemca w Polsce, a zarazem jest warunkiem jego dobrej integracji z polskim społeczeństwem.


PROGRAM MIGRACYJNY 

Program poradnictwa prawnego dla uchodźców (Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców) i migrantów (Centrum Informacji dla Cudzoziemców) jest realizowane od roku 2003 przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa.


Informatory

Informatory dla cudzoziemców przebywających w Polsce zostały opracowane w kilku językach przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Instytutu Spraw Publicznych. 


Migranckie Centrum Wsparcia (MCW)

MCW prowadzone przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie psychospołeczne dla migrantów i migrantek mieszkających w Polsce związane z szukaniem mieszkania, orientacją na rynku pracy, oraz podejmowaniem studiów lub uczestnictwem w kursach doszkalających. Oferujemy także usługi tłumaczeniowe na potrzeby kontaktów z urzędami w Polsce oraz prowadzimy kursy języka polskiego. Ponadto zapraszamy do uczestnictwa w bogatym programie wydarzeń, spotkań, warsztatów i szkoleń wspierających proces integracji i adaptacji do życia w Polsce oraz do korzystania z indywidualnych konsultacji.


Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2 to kontynuacja projektu realizowanego przez Fundację Polskie Forum Migracyjne, który składa się z różnorodnych działań informacyjnych i poradniczych. Zadaniem PFM w tym projekcie (prowadzonym w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej) jest udzielanie cudzoziemcom informacji na temat ich praw i obowiązków w Polsce.


Szkoła Integracji Międzykulturowej 

Projekt Fundacji Polskie Forum Migracyjne skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów w klasach międzykulturowych. Dodatkowo, obejmuje analizę doświadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cudzoziemcami w szkole. 


Jestem Mamą w Polsce

Międzykulturowe szkoły rodzenia dla kobiet-migrantek, które w Polsce spodziewają się dziecka, a także dla polskich położnych - o pracy z cudzoziemską pacjentką. Celem projektu jest pomoc kobietom w przygotowaniu się do porodu i opieki nad noworodkiem w Polsce. Pracujemy też z położnymi - aby powiedzieć im o różnicach kulturowych, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie cudzoziemskiej młodej mamy. 


Cały świat w naszej klasie

Projekt Fundacji Polskie Forum Migracyjne to projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 5-6 lat, ich rodziców i nauczycieli. Pokazuje on dzieciom różnorodność świata przez pryzmat spraw istotnych dla dzieci, w atrakcyjnej formie. Efektem projektu jest atrakcyjny zbiór materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi zarówno w domu, jak w przedszkolu. Częścią projektu była praca z tymi materiałami w wybranych warszawskich przedszkolach.


Nauka języka polskiego poza klasą

Projekt Fundacji Autokreacja skierowany do cudzoziemców spoza UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i dotychczas opanowali znajomość j. polskiego na poziomie A2-B1. Program zajęć polega na nauce języka polskiego od strony praktycznej podczas rzeczywistych scenek sytuacyjnych.


Witamy w Lublinie 2

Projekt Stowarzyszenia Homo Faber poświęcony jest integracji na uczelniach, także w zakresie włączania cudzoziemców i cudzoziemek do takich ciał jak samorządy studenckie, koła zainteresowań, biura kadr, inkubatory, grupy artystyczne i naukowe. Naszym zdaniem mają one realny wpływ na poziom integracji cudzoziemców.  


Znaj swoje prawa i obowiązki w Polsce

Film dla cudzoziemców przygotowany przez IOM Polska w ramach projektu "Prawa migrantów w praktyce", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 


Portal informacyjny dla migrantów

Strona jest tworzona i współfinansowana z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu "Prawa migrantów w praktyce" realizowanego przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstem Spraw Wewnętrznych oraz GIP. Strona prowadzona jest w 7 językach. 


Publikacje dla cudzoziemców - Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Publikacje dotyczą różnych dziedzin życia cudzoziemców w Polsce lub zawierają informacje o dobrowolnych powrotach do kajów pochodzenia. Pubkikacje zostały przygotowane w ramach projektów realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na rzecz cudzoziemców. 


Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym

Projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ma charakter kompleksowy – zakłada różnorodne działania na rzecz poprawy warunków integracji obywateli państw trzecich w polskim społeczeństwie, skierowane zarówno do cudzoziemców, jak i do społeczeństwa przyjmującego. 


Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów

Projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest skierowany m.in. do cudzoziemców, niebędących obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy i posiadają perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu oraz do cudzoziemców-małżonków obywateli RP, przebywających w Polsce legalnie. 


Ulotki dla cudzoziemców - Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Ulotki dotyczące różnych dziedzin życia cudzoziemców w Polsce, do pobrania w różnych językach. Ulotki przygotowane zostały przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. 


Projekt wsparcia lokalnej polityki integracji migrantów

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz INTERKULTURALNI PL (Kraków) rozpoczyna realizację projektu “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”, pierwszym dużym działaniem projektu będzie forum robocze w Krakowie w październiku 2013 r., projekt potrwa do końca 2014 r. 


Projekt: Infolinia Migracyjna

Projekt ma na celu stworzenie tytułowej infolinii - mechanizmu, dzięki któremu osoby odwiedzające portal Polskie Forum Migracyjne mogą zadać pytanie dotyczące cudzoziemców i uchodźców oraz ich funkcjonowania w różnych aspektach życia społecznego i uzyskać na odpowiedź online. 


Szkoła Integracji Międzykulturowej

projekt skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów w klasach międzykulturowych. Dodatkowo, obejmuje analizę doświadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cudzoziemcami w szkole.