Newsletter

POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie?

Projekty » Między nami sąsiadami » Informacje medialne  » Prawa wyborcze dla cudzoziemców - tak czy nie?

„Analiza procesu przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom na przykładach wybranych krajów UE” Głównym celem projektu, realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM), Uniwersytet Warszawski (UW) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jest pozyskanie i upowszechnienie wiedzy na temat zagadnienia nadawania praw wyborczych cudzoziemcom w krajach Unii Europejskiej.

 

O badaniach: Zrealizowane w projekcie badania dotyczące Polski obejmowały badanie opinii publicznej, wywiady fokusowe oraz studium przypadku gminy Lesznowola. Badanie opinii publicznej pt. „Nastawienie społeczeństwa polskiego do kwestii nadawania imigrantom mieszkającym na stałe w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym” zostało zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 5-12 marca 2014 r. na ogólnopolskiej, losowej i reprezentatywnej próbie (N=1098 wywiadów) w formie bezpośrednich wywiadów ankieterskich (wspomaganych komputerowo – CAPI). Badanie to miało ukazać nastawienie opinii publicznej oraz główne zależności wobec możliwości wprowadzenia w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym dla cudzoziemców na stałe osiedlonych w Polsce.

 

Wywiady fokusowe: dotyczyły kwestii partycypacji publicznej imigrantów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia udziału w wyborach lokalnych. Wywiady zostały przeprowadzone w dwóch turach wiosną 2014 roku z przedstawicielami trzech grup „interesariuszy”: administracji, organizacji pozarządowych działającymi na rzecz imigrantów oraz środowisk migranckich. (www.iom.pl)

 

Raport z badań: w języku polskim do pobrania tutaj​, w języku angielskim tutaj.